All for Joomla All for Webmasters
+48 790 87 88 44 Pon - Pt 09:00 - 17:00 ul. Jaworowa 28, 56-120 Brzeg Dolny
+48 790 87 88 44 Pon - Pt 09:00 - 17:00 ul. Jaworowa 28, 56-120 Brzeg Dolny
Wybierz język
PolishEnglishGerman
Napisz do nas

odległości zbiorników

Minimalne odległości zbiorników na gaz płynny.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 marca 2009 zmienia zasady usytuowania zbiorników na gaz płynny.
Rozporządzenie stanowi, że:
  • 179. [Zbiorniki gazu płynnego] [92] 1. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane z jednego zbiornika z gazem płynnym lub grupy takich zbiorników.
  1. Liczba zbiorników naziemnych w grupie nie powinna przekraczać 6 sztuk, a ich łączna pojemność 100 m3. Odległość pomiędzy grupami zbiorników naziemnych powinna wynosić:

1) 7,5 m – w przypadku, gdy łączna pojemność zbiorników w grupie nie przekracza 30 m3,

2) 15 m – w przypadku, gdy łączna pojemność zbiorników w grupie przekracza 30 m3.

  1. Zbiorniki gazu płynnego nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu, w miejscach podmokłych oraz w odległości mniejszej niż 5 m od rowów, studzienek lub wpustów kanalizacyjnych.
  2. Dopuszczalną odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej, a także między zbiornikami, określa poniższa tabela:
Nominalna pojemność zbiornika w m3 Odległość budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej od: Odległość od sąsiedniego zbiornika naziemnego lub podziemnego w m
zbiornika naziemnego w m zbiornika podziemnego w m
1 2 3 4
do 3 3 1 1
powyżej 3 do 5 5 2,5 1
powyżej 5 do 7 7,5 3 1,5
powyżej 7 do 10 10 5 1,5
powyżej 10 do 40 20 10 1/4 sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników
powyżej 40 do 65 30 15
powyżej 65 do 100 40 20
  1. Dopuszczalna odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków produkcyjnych i magazynowych powinna wynosić dla zbiorników o pojemności:

1) do 10 m3 – nie mniej niż odległość określona w tabeli w ust. 4 w kolumnach 2 i 3,

2) powyżej 10 m3 – nie mniej niż połowa odległości określonej w tabeli w ust. 4 w kolumnach 2 i 3.

  1. Odległość zbiorników z gazem płynnym od granicy z sąsiednią działką budowlaną powinna być nie mniejsza niż połowa odległości określonej w tabeli w ust. 4 w kolumnach 2 i 3, przy zachowaniu wymaganej odległości od budynku danego rodzaju.

  2. Odległości określone w tabeli w ust. 4 w kolumnie 2 mogą być zmniejszone do 50% w przypadku zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej RE I 120, usytuowanej pomiędzy zbiornikiem z gazem płynnym a budynkiem. Wymiary wolno stojącej ściany oraz jej odległość od zbiornika powinny być tak dobrane, aby osłonić zbiornik od tej części budynku, która znajduje się w odległości mniejszej niż określona w tabeli w ust. 4 w kolumnie 2 od dowolnego punktu zbiornika.
  3. Dla zbiornika z gazem płynnym o pojemności do 10 m3 zmniejszenie jego odległości od budynku, o której mowa w ust. 7, może mieć miejsce również wówczas, gdy pionowy pas ściany tego budynku o szerokości co najmniej równej rzutowi równoległemu zbiornika, powiększonej po 2 m z obu jego stron, oraz o wysokości równej wysokości budynku będzie miał klasę odporności ogniowej co najmniej R E I 120 i w tym pasie ściany nie będą znajdowały się otwory okienne i drzwiowe.
  4. Odległość zbiornika z gazem płynnym od rzutu poziomego skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej, a także od szyny zelektryfikowanej linii kolejowej lub tramwajowej powinna wynosić co najmniej:

1) 3 m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV,

2) 15 m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej równym lub większym od 1 kV.

Poniżej Grafika prezentujące minimalne odległości zbiorników przy instalacji na działce/posesji inwestora.

Baza wiedzy LiderGas. Czy wiesz że?

Ważnym kryterium przy znalezieniu dogodnej lokalizacji zbiornika przy spełnieniu minimalnych odległości zbiorników od granicy działki i budynku jest zapewnianie możliwości tankowania zbiornika. Zalecana maksymalna odległość od postoju autocysterny to 35mb.

lokalizacja zbiornika minimalne odległości zbiorników